Hong De-yuan

hongdy at machine sun.ihep.ac.cn

Herbarium (PE)
Institute of Botany
Chinese Academy of Sciences
20 Nanxincun
Xiangshan
Beijing 100093
P. R. China