Chen Shou-liang

Herbarium
Jiangsu Institute of Botany
1 Qianghuhuocun
Nanjing
Jiangsu 210014
P. R. China